Skip links

O nás

O nás

Univerzitné pastoračné centrum MOSTY (UPC MOSTY) sa špecializuje na pastoráciu vysokoškolákov, pracujúcich a rodín, pre ktorých vytvára duchovný domov v univerzitnom spoločenstve  v Mlynskej doline v Bratislave, v ktorom môžu zažívať slobodné stretnutia s Bohom a stretávať sa s ľuďmi, s ktorými zdieľajú svoju skúsenosť viery. UPC MOSTY prostredníctvom svojich aktivít zabezpečuje všetky bohoslužobné, pastoračné, výchovné a vzdelávacie programy.

UPC Mosty je oficiálnym reprezentantom Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) a účelovým zariadením cirkevného zboru ECAV Bratislava Legionárska pre pastoráciu vysokoškolákov na internátnej a akademickej pôde v Mlynskej doline v Bratislave.

UPC Mosty pracuje na báze ekumenizmu a na základe princípov občianskej spoločnosti spolupracuje so všetkými relevantnými organizáciami.

UPC MOSTY sídli v priestoroch (KLUB31 miesto pre teba, kancelária a poradňa) na Átriových domkoch blok G v Mlynskej doline v Bratislave.

Vízia a ciele

Miesto pre Teba a teba

Vytvorenie duchovného domova pre študentov, pracujúcich a rodiny v Božej prítomnosti. Hľadanie MOSTOV v širšom slova zmysle na duchovnej, medziľudskej, medzigeneračnej a názorovej rovine.

Pán Boh nás povolal do tejto služby a ukázal nám túto cestu:

  • aby sme pozývali mladých ľudí a rodiny do osobného vzťahu s naším Pánom Ježišom Kristom,
  • aby sme tvorili duchovný domov pre všetkých ľudí, ktorí prichádzajú do nášho spoločenstva,
  • aby sme vytvárali mozaiku vzťahov a pozývali dobrovoľníkov, ktorí vnímajú vnútorné povolanie do služby v Mlynskej doline,
  • aby sme sa starali o spolupracovníkov a lídrov našich programov,
  • aby sme postupne vytvárali spoločenstvo cirkevného zboru ECAV v Mlynskej doline, ktorý bude zabezpečovať misiu medzi študentmi a rodinami.

Ciele

  • Naším cieľom je šírenie evanjeliových hodnôt Ježiša Krista  medzi vysokoškolskou mládežou, pracujúcimi a rodinami,
  • organizovanie výchovných, vzdelávacích, preventívnych, charitatívnych, kultúrnych a športových voľnočasových programov,
  • podpora dobrovoľníctva s dôrazom na zapojenie a aktívnu účasť svojich členov na živote univerzitného kresťanského spoločenstva a ECAV
  • vytvorenie univerzitného kresťanského spoločenstva pre všetkých vekové skupiny
  • poskytovanie informačných, poradenských a sociálnych služieb.

História

1996

V roku 1996 začali pracovníci Spoločenstva evanjelickej mládeže (SEM) Peter Mozola Dušan Šándor spoločne s ďalšími študentmi Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského (EBF UK) v Bratislave a iných vysokých škôl otvorenú prácu s vysokoškolákmi na internátoch. Tak vzniklo evanjelické spoločenstvo v Mlynskej doline KLUB MI-31, pretože sa stretávali v sále na Manželských internátoch (1996-2000) a kvôli autobusu s číslom 31. Neskôr už iba KLUB31, ale s podtitulom miesto pre teba, keďže sa presťahovali do priestoroch katolíckeho UpeCe a nakoniec  do nášho KLUBu31 na Átriových domkoch blok G.

Od roku 1996 sa študentské centrum zameriavalo na prípravu voľnočasových programov pre študentov na vysokoškolských internátoch v Mlynskej doline v Bratislave. Významným pozitívom bolo prepojenie práce centra s celoslovenskou prácou SEM, hlavne pri výchove spolupracovníkov a organizovaní mentorských, kultúrnych i športových podujatí, ako aj pri medzinárodnej spolupráci a podpore dobrovoľníctva.

2000

V roku 2000 zriadila ECAV na Slovensku miesto pre pracovníka  s vysokoškolskou mládežou, ktorým sa stal Mgr. Peter Mozola. Začal pôsobiť ako prvý študentský kaplán v ECAV pre prácu s vysokoškolákmi. V roku 2004 bol vymenovaný druhý kaplán pre prácu s vysokoškolákmi so zameraním na psychologické poradenstvo Mgr. Martin Balko.

2006

Vznik misijnej práce medzi študentmi zaplnil dovtedy prázdne miesto v službe mladým ľuďom v Bratislave. Prekážkou k efektívnejšiemu fungovanie UPC MOSTY bolo dlhodobé nevyhovujúce priestorové a finančné zabezpečenie. Preto väčšina aktivít sa pripravovala v prenajatých priestoroch katolíckeho UPeCe v Mlynskej doline. Problém s priestormi sa podarilo čiastočne vyriešiť až v roku 2006, keď vedenie Univerzity Komenského po dohode s vedením ECAV pridelilo priestory pre UPC MOSTY na Átriových internátoch, blok G.

2007

Od začiatku podporoval prácu študentského centra vtedajší evanjelický generálny biskup ECAV Dr. h .c. prof. ThDr.  Július Filo, ako aj predsedníctvo SEM (PSEM). Organizačná zmena zaradenia UPC MOSTY v rámci ECAV nastala  pri nástupe PhDr. Miloša Klátika, PhD. do úradu generálneho biskupa s jeho snahou, aby každá duchovná práca bola zastrešená cirkevným zborom v rámci územia. Na základe toho,  v decembri v roku 2007, bolo UPC MOSTY začlenené do cirkevného zboru ECAV (CZ ECAV) Bratislava. Po ukončení jeho činnosti 15.2.2013 UPC MOSTY prešlo pod nástupnícky CZ ECAV  Bratislava Legionárska.

2013

V roku 2013 sa UPC MOSTY stalo účelovým zariadením CZ ECAV Bratislava Legionárska s vlastnou právnou subjektivitou. Riaditeľom sa stal Mgr. Peter Mozola a tajomníkom Ing. Andrej Adamuščin, PhD.. Ako pracovník s mládežou (Klub31) bol v roku 2013 prijatý Dávid Spodniak, ktorý bol platení formou desiatkov od jeho prispievateľov ako tiež boli v minulosti Mgr. Martina Šimová (Garaiová), Mgr. Marek Hrivňák a Mgr. Milan Bodnár. Kaplánom na polovičný úväzok so zameraním na psychologické poradenstvo bol Mgr. Martin Balko do konca roka 2015.

Jedným zo základov misijnej práce v Mlynskej doline bol a je vždy tím dobrovoľných spolupracovníkov, ktorí sa podieľajú na príprave a organizácií programov. Vďaka tomu sa práca mohla rozvíjať a nebola závislá iba od pracovníkov centra, čím sa podarilo vybudovať značnú stabilitu pre UPC MOSTY. V tíme spolupracovníkov sa vystriedali desiatky ľudí, ktorým sme veľmi vďační za pomoc a ochotu slúžiť na tejto Božej vinici.

Ďakujeme Pánu Bohu za Jeho vedenie a požehnanie počas celého obdobia. Sme veľmi vďační za príležitosť pracovať na Jeho Božom diele.

Členstvo

V zmysle štatútu UPC MOSTY sa môžete stať členom UPC MOSTY na základe vyplnenia prihlášky za člena (zvolením jedného z nasledujúcich bodov):

a) cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku BRATISLAVA LEGIONÁRSKA (CZ ECAV BA LEGIONÁRSKA) – UPC MOSTY a zároveň aj členom samotného UPC MOSTY (podľa bodu b)

– vznik členstva, práva a povinnosti viď. Príloha k bodu a)

b) univerzitného pastoračného centra MOSTY (pre študentov, pracujúcich a členov iných cirkevných zborov)

– vznik členstva, práva a povinnosti viď. Príloha k bodu b)

Ak sa rozhodnete stať členmi podľa bodu a) alebo b), tak nám pomôžete pri rozvoji UPC MOSTY a jeho rôznych aktivít. Zároveň prostredníctvom členstva získate možnosť spolupodieľať sa na rozhodovaní o fungovaní UPC MOSTY.

Odporúčaný dobrovoľný ročný príspevok:

Číslo účtu: 2925896311/1100 (Tatrabanka), IBAN: SK9011000000002925896311

VS  členské CZ ECAV LEGIONARSKA – UPC MOSTY (17 eur, podľa bodu a): 201
VS členské UPC MOSTY (pracujúci, 17 eur, podľa bodu b): 202
VS členské UPC MOSTY (študent, 7 eur, podľa bodu b): 203
VS – variabilný symbol,
Do poznámky uviesť: Meno, Priezvisko a rok

V prípade, že sa rozhodnete zaplatiť nižší ročný príspevok ako je doporučený, tak je to možné.
V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností nás neváhajte kontaktovať.

 

Na stiahnutie

Prihláška (tlačiť obojstranne)
Príloha k bodu a)
Príloha k bodu b) 

Poznámka:

Pre členstvo v UPC MOSTY podľa bodu b) stačí vyplniť len zvýraznené písmena s kolónkami (ako napr. Priezvisko) a výšku príspevku.

Praktické informácie

Na tejto stránke nájdete informácie aj potrebné tlačivá, Biblické texty a iné doplňujúce vysvetlenia k nasledujúcim úkonom:

Po kliknutí budete presmerovaný na stránku Legionárska.sk kde sa dané informácie nachádzajú.

Viac informáci ako aj kontakt na farárov a náš zbor nájdete v sekcii  Kontakt .